Dysleksja Diagnoza


Dysleksja diagnoza 艁贸d藕

Dysleksja diagnoza 艁贸d藕

Przezdysleksj臋 rozwojow膮rozumie si臋 zesp贸艂 zaburze艅 w nauce czytania i pisania.聽S膮 to zaburzenia specyficzne, czyli wybi贸rcze, o ograniczonym, bardzo w膮skim zakresie. Maj膮 charakter聽rozwojowy, co oznacza, 偶e towarzysz膮 dziecku przez ca艂y proces rozwoju.

Zaburzenia dyslektyczne s膮 niewsp贸艂mierne do wieku, og贸lnego poziomu zdrowia i rozwoju umys艂owego, zasobu wiadomo艣ci i umiej臋tno艣ci szkolnych dziecka, kt贸re ma prawid艂ow膮 motywacj臋 do nauki, przebywa we w艂a艣ciwym 艣rodowisku wychowawczym, jest uczone聽 powszechnie skutecznymi metodami dydaktycznymi.

Symptomy mo偶na zaobserwowa膰 ju偶 w okresie wczesnodzieci臋cym. W贸wczas mo偶emy m贸wi膰 o ryzyku dysleksji.

Ryzyko dysleksji

Niekt贸rymi czynnikami ryzyka dysleksji s膮:

  • obci膮偶enia i nieprawid艂owo艣ci oko艂oporodowe,
  • nieprawid艂owo艣ci w rozwoju psychomotorycznym,
  • wada wymowy,
  • wyst臋powanie dysleksji u cz艂onk贸w rodziny.

Ryzyko dysleksji mo偶na diagnozowa膰 u dzieci w 鈥瀦er贸wkach鈥 oraz uczni贸w klas I 鈥 II szko艂y podstawowej.

Badania diagnostyczne i przesiewowe, wykonywane pod k膮tem oceny ryzyka, maj膮 s艂u偶y膰 wczesnemu rozpoznaniu i wdro偶eniu oddzia艂ywa艅 terapeutycznych, dzi臋ki kt贸rym zminimalizujemy trudno艣ci szkolne dziecka na pierwszych etapach edukacji szkolnej.

Dysleksja rozwojowa

Dysleksj臋 rozwojow膮聽 stwierdza si臋 聽u os贸b z co najmniej przeci臋tnym (lub wy偶szym) poziomem inteligencji, zdrowych pod wzgl臋dem neurologicznym, nie maj膮cych wady wzroku lub s艂uchu.

Z uwagi na wybi贸rcze trudno艣ci uczni贸w z dysleksj膮 rozwojow膮 wyr贸偶nia si臋:

  • dysleksj臋 w艂a艣ciw膮 – specyficzne trudno艣ci w opanowaniu techniki czytania,
  • dysortografi臋 鈥 czyli specyficzne trudno艣ci w opanowaniu poprawno艣ci ortograficznej pisanych wyraz贸w,
  • dysgrafi臋 – specyficznych trudno艣ci w opanowaniu kszta艂tnego i czytelnego pisma.

Objawy trudno艣ci mog膮 wyst膮pi膰 w izolacji, cho膰 najcz臋艣ciej zauwa偶alne s膮 symptomy wszystkich w/w rodzaj贸w zaburze艅.

Nale偶y pami臋ta膰, 偶e nie ma dw贸ch takich samych os贸b z dysleksj膮 rozwojow膮. Mog膮 one r贸偶ni膰 si臋 mi臋dzy sob膮 stopniem i rodzajem zaburze艅, tempem pracy, odporno艣ci膮 na stres zwi膮zany z sytuacj膮 trudn膮, jak膮 s膮 k艂opoty w nabywaniu umiej臋tno艣ci czytania i pisania, motywacj膮 do pokonywania owych trudno艣ci oraz zdolno艣ciami. W艣r贸d os贸b ze zdiagnozowan膮 dysleksj膮 mo偶na wi臋c spotka膰 takie, kt贸re mimo swoich trudno艣ci radz膮 sobie ze sprostaniem wymaganiom edukacyjnym. Cz臋sto to osoby tw贸rcze, przejawiaj膮ce uzdolnienia w wielu dziedzinach. Osoby dyslektyczne, kt贸re z powodu stopnia swoich zaburze艅 oraz braku wystarczaj膮cej motywacji do pokonywania trudno艣ci, niech臋tnie si臋 ucz膮, s膮 spostrzegani jako uczniowie o og贸lnych trudno艣ciach w nauce. Takie osoby miewaj膮 zani偶on膮 samoocen臋, niech臋tnie podejmuj膮 wysi艂ek poznawczy, a ich zdolno艣ci, je艣li takowe posiadaj膮, cz臋sto pozostaj膮 nierozpoznane. Bywa, 偶e osoby te staj膮 si臋 tzw. „trudnymi uczniami”, nierzadko zagro偶onymi niedostosowaniem spo艂ecznym.

Aby zapobiec emocjonalnym konsekwencjom dysleksji rozwojowej, wa偶ne jest, aby wcze艣nie rozpoznawa膰 specyficzne trudno艣ci w nauce i udziela膰 w艂a艣ciwej pomocy profilaktycznej, korekcyjno鈥搆ompensacyjnej oraz dostosowa膰 wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb uczni贸w z dysleksj膮 rozwojow膮 na poszczeg贸lnych etapach nauki szkolnej.

Dysleksja diagnoza

Post臋powanie diagnostyczne w kierunku specyficznych trudno艣ci w nauce obejmuje:

  • rozpoznanie psychologiczne 鈥 dok艂adny wywiad rozwojowy, okre艣lenie potencja艂u intelektualnego oraz ewentualnych deficyt贸w funkcji poznawczych,
  • badanie 聽pedagogiczne – okre艣lenie „szkolnych鈥” trudno艣ci dziecka czyli poziomu techniki czytania, sprawno艣ci graficznej, rodzaju i ilo艣ci pope艂nianych b艂臋d贸w, znajomo艣膰 regu艂 ortograficznych, sprawno艣ci fonologicznej, w tym analizy, syntezy, r贸偶nicowania i zapami臋tywania s艂uchowego, uwagi s艂uchowej oraz tempa uczenia si臋,
  • analiz臋 zeszyt贸w szkolnych ucznia.

Opinia o dysleksji

Opinia o dysleksji mo偶e by膰 wydana uczniowi nie wcze艣niej ni偶 po uko艅czeniu przez niego II klasy szko艂y podstawowej i nie p贸藕niej ni偶 do uko艅czenia szko艂y podstawowej. Opinia wydana po uko艅czeniu klasy trzeciej szko艂y podstawowej zachowuje swoj膮 wa偶no艣膰 na egzaminach, na kolejnych etapach edukacyjnych.

Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonuj膮cego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadz膮cych zaj臋cia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodzic贸w albo pe艂noletniego ucznia lub na wniosek rodzic贸w albo pe艂noletniego ucznia, opinia mo偶e by膰 wydana tak偶e uczniowi gimnazjum. Wniosek wraz z uzasadnieniem nale偶y z艂o偶y膰 do dyrektora szko艂y, kt贸ry 鈥 po zasi臋gni臋ciu opinii rady pedagogicznej 鈥 przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opini膮 rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej i informuje o tym rodzic贸w albo pe艂noletniego ucznia.

Opinia o specyficznych trudno艣ciach w uczeniu si臋 mo偶e by膰 wydana przez zesp贸艂 opiniuj膮cy publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Opinia taka mo偶e by膰 podstaw膮 do dostosowania warunk贸w egzamin贸w zewn臋trznych zgodnie z aktualnie obowi膮zuj膮cymi komunikatami Okr臋gowej Komisji Egzaminacyjnej, OKE.

Ucze艅 ze stwierdzon膮 dysleksj膮 rozwojow膮 zobowi膮zany jest do podj臋cia systematycznej, ustawicznej pracy nad doskonaleniem techniki czytania i pisania w ramach zaj臋膰 terapii pedagogicznej b膮d藕/i pracy w艂asnej.

 

Tag: dysleksja diagnoza 艁贸d藕