Diagnoza psychologiczna


W ramach współpracy z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Progresja” wykonuje diagnozy psychologiczno – pedagogiczne i wydajemy opinie uznawane przez wszystkie instytucje oświatowe na terenie całego kraju.

 1. Diagnozę psychologiczną w zależności od problemu z wydaniem opinii:
 • przyspieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną;
 • odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci z problemami rozwojowymi;
 • przedłużenia obowiązku przedszkolnego dla dzieci z problemami rozwojowymi;
 • spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub przedszkolnego poza przedszkolem lub szkołą;
 • zwolnienia ucznia z dysleksją z nauki drugiego języka obcego;
 • dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia.
 1. Diagnozę trudności szkolnych /dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia/ z wydaniem opinii.
 2. Diagnoza gotowości szkolnej /5-, 6-latki/ oraz badanie ryzyka dysleksji z wydaniem opinii.
 3. Diagnoza aktualnego poziomu rozwoju dziecka w wieku od 5 miesiąca życia do 3 roku życia.
  Diagnoza testem DSR umożliwia wczesne wykrywanie sygnałów zaburzeń i opóźnień w rozwoju; wykrywania słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka; ocenę ważnych dla rozwoju cech temperamentu. Badanie to może posłużyć do określania kierunku oddziaływań stymulacyjnych lub korekcyjnych. Również może różnicować dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.

Pierwsze spotkanie umawiane jest telefonicznie – 602 150 170